29.08.2022

O kontraktach cPPA, czyli szansa na tanią energię ze źródeł OZE

Tagi

cena
cppa
Duża firma
Energetyka
energia
energia elektryczna
farma fotowoltaiczna
farma wiatrowa
gaz
kontrakt cppa
odnawialne żródła energii
Oszczędność
oze
ppa
prąd
przedsiębiorstwa
rentowność
sprzedaż energii
sprzedaż prądu
tani prąd
tania energia
umowa sprzedaży energii

Autor

Adam Wlizło

Ceny energii przewyższające 2000 zł/MWh? Tak, to nowa rzeczywistość, w którą wkraczamy chcąc dokonać zakupu prądu na 2023 rok (w ciągu ostatnich 6 miesięcy nastąpił pięciokrotny wzrost cen). Szczególnie trudna sytuacja widoczna jest w przedsiębiorstwach energochłonnych ze znacznym udziałem kosztu zakupu energii w całej strukturze kosztów. Na ratunek mogą przyjść kontrakty typu cPPA, stanowiące dotychczas atrakcyjne, pro-ekologiczne rozwiązania zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, teraz stanowiące dodatkowo istotnie tańszą alternatywę dla zakupu energii wytwarzanej w źródłach konwencjonalnych.

Kontrakty typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreements) weszły na salony polskiej elektroenergetyki zaledwie kilka lat temu. Pierwszymi, chętnymi do skorzystania z kontraktów byli przodownicy rynku, kreujący trend współodpowiedzialności za środowisko, jak również przedsiębiorcy, dla których istotne było zagwarantowanie stałej ceny zakupu w horyzoncie co najmniej kilku kolejnych lat. Umowy te zawierane są zwykle na okres 5-10 lat, co wynika z wymogów stawianych przez wytwórców OZE (zawierając takie kontrakty, wytwórcy OZE umożliwiają finansowanie budowanych źródeł, przede wszystkim farm fotowoltaicznych i wiatrowych).

Rynkowe ceny kontraktów w okresie ostatnich 12 miesięcy znacznie różniły się od siebie: od 350zł/MWh do nawet 800zł/MWh. Znaczna rozpiętość cenowa wynika przede wszystkim z aktualnych cen rynku hurtowego, bieżącej dostępności ofert sprzedaży, ale i z poza cenowych warunków kontraktów, takich jak długość i początek okresu sprzedaży (aktualnie ceny kontraktów zaczynających się od 2024 roku są atrakcyjniejsze od tych, w przypadku których początek okresu sprzedaży przypada na rok 2023). Na finalną cenę sprzedaży wpłynie również sposób indeksacji cen, zwykle w oparciu o wskaźnik inflacji (czasem z zastosowaniem tzw. korytarzy inflacyjnych lub cenowych).

Opłacalność zakupu energii w formule cPPA zależeć będzie od wielu czynników, spośród których najważniejszymi są rynkowe ceny energii w horyzoncie kolejnych lat oraz wysokość dodatkowych kosztów doliczanych do ceny zakupu energii, ze szczególnym uwzględnieniem kosztu bilansowania, który wynika z różnic wolumenowych pomiędzy wytwarzaniem a odbiorem energii. Często to właśnie wysokość tych kosztów zadecyduje o opłacalności całego kontraktu.

Sprzedawcy energii oferują zazwyczaj bilansowanie w oparciu o niezwykle trudne (lub wręcz niemożliwe) do prognozowania w okresie kolejnych lat ceny giełdowe SPOT (RDN). Zdarzają się również propozycje uwzględniające z góry określony jednostkowy koszt bilansowania, który eliminuje występujące w modelu cen SPOT ryzyko niekorzystnego wzrostu cen, jednakże jego wysokość zazwyczaj jest tak wysoka, że zniechęca kupujących do skorzystania z tej opcji. Poszukując kontraktu cPPA, z pewnością spotkamy się z anglojęzycznym terminem "pay as produced", który oznacza, że odbiorca dokona zakupu całkowitego wolumenu wyprodukowanej przez wytwórcę energii i to na jego barkach spoczywać będzie obowiązek zbilansowania różnic wolumenowych pomiędzy wytwarzaniem i odbiorem.

Na rynku spotykane są różne modele kontraktów cPPA, od których zależeć będzie nie tylko cena sprzedaży, ale przede wszystkim finalne obowiązki sygnatariuszy umów (zwłaszcza związane z bilansowaniem wytwórcy i odbiorcy energii). Do najbardziej powszechnych należą kontrakty finansowe, (zwane też kontraktami wirtualnymi lub kontraktami różnicy kursowej, tzw. CFD). lub kontrakty z dostawą fizyczną.

Kontrakty finansowe wymagają zawarcia umów pomiędzy wytwórcą i odbiorcą, wytwórcą i sprzedawcą oraz sprzedawcą i odbiorcą. Natomiast kontrakty z dostawą fizyczną zawierane są zwykle w formie umowy trójstronnej pomiędzy wytwórcą energii, jej odbiorcą oraz podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie. Opracowanie modelu współpracy pomiędzy podmiotami oraz przygotowanie odpowiednich umów, z uwagi na wysoki poziom skomplikowania, realizowane jest zazwyczaj przez wyspecjalizowane spółki doradcze, w tym kancelarie prawne.

Jesteśmy dumni, że mamy możliwość kreowania rozwiązań produktowych na polskim rynku energii elektrycznej i współuczestniczymy w zawiązywaniu kontraktów cPPA pomiędzy wytwórcami i odbiorcami energii.

Arkadiusz Somnicki

Członek Zarządu Enfree

Należy pamiętać, że kontrakty cPPA, o ile mogą przynieść długookresowe korzyści zarówno wytwórcom, jak i kupującym, nierozłącznie związane są z podejmowaniem znacznych ryzyk finansowych po stronie każdego z interesariuszy. Zawierając tego typu kontrakt, zadbajmy o odpowiedni dobór partnerów biznesowych, z którymi zwiążemy się na długie lata (podstawą jest weryfikacja wiarygodności, w tym kondycji finansowej naszych przyszłych kooperantów). Zwróćmy jednocześnie uwagę, czy umowa cPPA w odpowiednim stopniu zabezpieczy interes naszej firmy, w przypadku zaistnienia różnych scenariuszy rynkowych.

Zobacz również

Więcej aktualności

16.11.2022

O taniej energii na 2023 rok, czyli, co zrobić, aby skorzystać z cen preferencyjnych

Gwarantowana, maksymalna cena sprzedaży będzie obowiązywać w okresie od 1 grudnia 2022 roku do końca 2023 roku. Niektóre firmy, będą mogły również skorzystać z rekompensaty za zakup energii w poprzednich miesiącach 2022 roku. Są to firmy, które podpisały umowę sprzedaży na 2022 rok po 24.02.2022 lub te, które podpisały umowę na 2022 rok w terminie wcześniejszym, jednakże umowa ta umożliwiała zakup w oparciu o tzw. model giełdowy, w ramach której co najmniej jedna transza zakupu energii na 2022 rok została zrealizowana po 24.02.2022r.

W przypadku, jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem oświadczenia w terminie do 30.11.2022r. i dostarczy sprzedawcy dokument w terminie późniejszym, zakup energii po preferencyjnej cenie zostanie zrealizowany od kolejnego miesiąca (np. przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie w grudniu, mogą liczyć na zastosowanie maksymalnej ceny w rozliczeniach od stycznia 2023 roku).

Czytaj dalej

29.08.2022

O kontraktach cPPA, czyli szansa na tanią energię ze źródeł OZE

Kontrakty typu cPPA (ang. corporate Power Purchase Agreements) weszły na salony polskiej elektroenergetyki zaledwie kilka lat temu. Pierwszymi, chętnymi do skorzystania z kontraktów byli przodownicy rynku, kreujący trend współodpowiedzialności za środowisko, jak również przedsiębiorcy, dla których istotne było zagwarantowanie stałej ceny zakupu w horyzoncie co najmniej kilku kolejnych lat. Umowy te zawierane są zwykle na okres 5-10 lat, co wynika z wymogów stawianych przez wytwórców OZE (zawierając takie kontrakty, wytwórcy OZE umożliwiają finansowanie budowanych źródeł, przede wszystkim farm fotowoltaicznych i wiatrowych).

Czytaj dalej

24.06.2022

Ceny energii na 2023 rok. O ryzyku zakupu energii po cenach rynku SPOT

Jak to jest z tymi cenami energii? Kupić energię na 2023 rok teraz, czy czekać z zakupem do jesieni z nadzieją na obniżenie cen? Dokonać zakupu po cenie z góry określonej, czy wybrać mechanizm ustalania ceny w oparciu o indeksy giełdowe? Zdecydować się na zakup energii w oparciu o wieloletnie kontrakty cPPA, czy podjąć decyzję o inwestycji we własne źródła wytwarzania energii?

Odpowiedź na wszystkie pytania brzmi: to zależy. W skali makro zależy od geopolityki. Cen węgla, gazu, uprawnień do emisji. Sytuacji na rynkach europejskich i narastającej niepewności dostaw surowców. Unijnych czy lokalnych decyzji politycznych przyspieszających lub hamujących rozwój sektora energetycznego. W skali mikro zależy od sytuacji konkretnej firmy. Jej profilu działalności, aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej, świadomości rynkowej, jak również od skłonności do podejmowania ryzyka przez jej kierownictwo.

Czytaj dalej